Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.

ZARZĄD POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

OGŁASZA

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W ROKU 2012 W ZAKRESIE:

 1. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
 2. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA,
 3.  WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 zadania konkursowe:

Numer konkursu

Nazwa zadania

Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert

w roku 2011 w zł

Propozycja dotacji

w roku 2012 w zł

2/2012

Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

0,00

10.000,00

3/2012

Wspieranie zadań w zakresie  turystyki i krajoznawstwa.

0,00

10.000,00

4/2012

Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

3.000,00

2.500,00

Ogółem

3.000,00

22.500,00

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające w dziedzinach objętych konkursami, nie zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem:
 1. rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty),
 2. wymagane załączniki do oferty:
 1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (z wyjątkiem stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sępoleńskiego, przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
 2. kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 2. Wysokość, terminy przekazania i rozliczenia dotacji dla wybranej oferty określone będą w umowie, która zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 30 listopada 2011 roku.
 1. Warunki i terminy realizacji zadania.
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą przekazania transzy dotacji. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz. 25).
 3. Przyznana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody pieniężne.
 1. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
 1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu miesiąca od upływu terminu ich składania.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze ofert będą brane następujące kryteria:
 1. kryterium finansowe obejmujące wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych z samorządów i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu,
 2. kryterium możliwości organizacyjnych obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji podobnych zadań, posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania.
 3. kryterium wartości merytorycznej oferty obejmujące przewidywane efekty realizacji zadania i znaczenie promocyjne dla powiatu.
 1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane i kwalifikowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sępoleńskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
 1. Termin i miejsce składania ofert.
 1. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2012 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (I piętro, pok. nr 38), ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Decyduje data wpływu oferty. Na kopercie należy umieścić numer konkursu.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim www.bip.powiat-sepolno.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego www.powiat-sepolno.pl Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52-388-13-33.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-29 14:20
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 14:29

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - plik do pobrania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-29 14:23

Poszukujemy członków trzech komisji opiniujących oferty złożone w postępowaniach konkursowych.

Szanowni Państwo

Członkowie Organizacji Pozarządowych

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Sępólna Krajeńskiego Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie zadania Powiatu Sępoleńskiego w roku 2012 w zakresie:

2/2012otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

3/2012 - otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa

4/2012 - otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków komisji opiniujących oferty złożone w postępowaniu konkursowym.

 Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej” i numerem danego konkursu, najpóźniej do dnia 20 lipca 2012 roku do godziny 8:00.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniujących oczekuje się ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-07-11 12:12
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-11 12:32

Informacja o posiedzeniu Komisji Opiniującej.

OS.524.1.2012

INFORMACJA

            Działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 42/102/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Opiniującej w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w części jawnej posiedzenia ww. Komisji.

            Posiedzenie Komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, II piętro – Biuro Rady w dniu 09 maja (środa) 2012 roku o godz. 900. Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie złożonych na konkurs ofert.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji – Edward Węglewski

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-04-27 15:14
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-05 11:47

Poszukujemy członka komisji opiniującej ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.

Szanowni Państwo

Członkowie Organizacji Pozarządowych

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Sępólna Krajeńskiego Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadania Powiatu Sępoleńskiego w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym.

            Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej” najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2012 roku.

Przedstawiciel organizacji pozarządowych zostanie wybrany z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-04-05 08:40
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-05 08:41

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 zadanie konkursowe:

 

 

Numer konkursu

Nazwa zadania

Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert

w roku 2011 w zł

Propozycja dotacji

w roku 2012 w zł

1.

Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

3.000,00

7.500,00

Ogółem

3.000,00

7.500,00

 

I.    Zasady przyznawania dotacji

1.   Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

1)   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.),

2)   ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152,  poz. 1240 z późn. zm.),

3)   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające w dziedzinie objętej konkursem,, nie zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

3.  Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem:

1)  rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty),

2)  wymagane załączniki do oferty:

a)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (z wyjątkiem stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sępoleńskiego, przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

b) kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,

4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Wysokość, terminy przekazania i rozliczenia dotacji dla wybranej oferty określone będą  w umowie, która zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 30 listopada 2012 roku.

 

II.   Warunki i terminy realizacji zadania.

1.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą przekazania transzy dotacji. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

3. Przyznana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody pieniężne.

 

III. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.

1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu miesiąca od upływu terminu ich składania.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze ofert będą brane następujące kryteria:

1) kryterium finansowe obejmujące wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych z samorządów i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu,

2) kryterium możliwości organizacyjnych obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji podobnych zadań, posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania.

3) kryterium wartości merytorycznej oferty obejmujące przewidywane efekty realizacji zadania i znaczenie promocyjne dla powiatu.

4.  Oferty spełniające wymogi formalne oceniane i kwalifikowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sępoleńskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

IV.  Termin i miejsce składania ofert.

1.  Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2012 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (I piętro, pok. nr 38), ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Decyduje data wpływu oferty. Na kopercie należy umieścić numer konkursu.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim www.bip.powiat-sepolno.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego www.powiat-sepolno.pl Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52-388-13-33.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-04-03 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-03 14:03

Uchwała Nr 40/97/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-04-03 13:24

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - plik do pobrania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-04-03 13:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11622
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-25 13:59
baner toplayer