Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

ogłasza

OTWARTY KONKURS  OFERT NR OS/OP/2011/1

NA WSPARCIE ZADAŃ POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W ROKU 2011

W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU I ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

ORAZ ROZWOJU TURYSTYKI.

na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr II/20/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

Zadania szczegółowe obejmują:

Lp.

Nazwa zadania

Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert w roku 2010

Propozycja dotacji w 2011 roku

1.

Upowszechnianie sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

0,00 zł

3.000,00 zł

2.

Przygotowanie, publikacja oraz kolportaż w okresie lipiec-sierpień folderów promujących Powiat Sępoleński

0,00 zł

5.000,00 zł


OGÓŁEM
 

0,00 zł

8.000,00 zł

drukuj ()

I.   Zasady przyznawania dotacji

1.  Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1240 z późn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25).

2.  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej, krajoznawstwa i turystyki, nie zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

3.  Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem:

1)  rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 10 stycznia 2011 roku, Nr 6, poz. 25) wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty),

2)  wymagane załączniki do oferty:

a)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (z wyjątkiem stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sępoleńskiego, przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

b)  kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem,

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Wysokość, terminy przekazania i rozliczenia dotacji dla wybranej oferty określone będą w umowie, która zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 30 listopada 2011 roku.

II. Warunki i terminy realizacji zadania.

1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takimprzypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysui harmonogramu realizacji zadania.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą przekazania transzydotacji. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz. 25).

3.Przyznana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresemrealizacji zadania publicznego, nagrody pieniężne.

III. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.

1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu miesiąca od upływu terminu ichskładania.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminiezostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze ofert będą brane następujące kryteria:

1)  kryterium finansowe obejmujące wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie orazpozyskanych z samorządów i sponsorów,a także rzetelność przedstawionego kosztorysu,

2) kryterium możliwości organizacyjnych obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przyrealizacji podobnych zadań,posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe,kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania.

3) kryterium wartości merytorycznej oferty obejmujące przewidywane efekty realizacji zadania i znaczenie promocyjne dla powiatu.

4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane i kwalifikowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sępoleńskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 16 maja 2011 rokuosobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Starostwa Powiatowego (I piętro, pok. nr 38), ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Decyduje data wpływu oferty.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim www.bip.powiat-sepolno.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego www.powiat-sepolno.pl  Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52-388-13-33.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Tomasz Cyganek, Wicestarosta-Henryk Pawlina, Lidia Wrzesińska, Tomasz Fifielski, Edward Węglewski
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-04-20 13:03

WZÓR OFERTY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-04-20 13:10

Poszukujemy kandydata na członka komisji opiniującej.

Szanowni Państwo

Członkowie Organizacji Pozarządowych

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Sępólna Krajeńskiego Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2011 w zakresie rozwoju sportu i organizacji imprez sportowych oraz rozwoju turystyki zwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym.

            Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej” najpóźniej

do dnia 19 maja 2011 roku.

Przedstawiciel organizacji pozarządowych zostanie wybrany z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-04-20 14:33
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-13 13:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-25 13:58
baner toplayer